መንግስቲ አምላኽ – 1ይ ክፋል

ብሓውና ቴድሮስ ሓይሽ ዝተዳለወ

  • መንግስቲ አምላኽ፡ ሕጂ አብ ውሽጥና
  • መንግስቲ አምላኽ፡ ዳሕራይ ብዝተለወጠ ክቡር ዘይመውት ስጋ ፊልጲ3፡21 ሮሜ8፡23

ካብ እዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ኺመጽእ ከሎ ኽሳዕ ዚርእይዎ፡ ንሞት ከቶ ዘይጥዕምዋ ኸም ዘለዉ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ማቴ 16

ኣብ መበል ሓምሳ መዓልቲ ድማ ኲላቶም ሐቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ። ተስፋ አምላኽ ድማ አብኣቶም ተፈጸመ ሉቃ 24፡49። ግብ 2
ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ፡ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ፡ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘሎኹም ንሱ ኣፍሰሶ።
መንግስቲ አምላኽ መጸት፡ እወ መጺአ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ ልቢ ደቀ መዛሙርቱ።
ክርስቶስ ቅድሚ ሞቱን ትንሳኤኡን፡ ምስ ደቀ መዛሙረቱ ይመላለስ ኔሩ፡ ሕጂ ግና፡ ብመንፈስ ቅዱስ አብ ልቢ አመንቲ ይነብር አሎ። አብቲ እቲ ንጉስ ዘለዎ እታ መንግሰቱ ድማ አብኡ አላ።
መንግስቲ አምላኽ አበይ አላ ሕጂ፡ ሉቃ17፡20-21 ፈሪሳውያን: መንግስቲ ኣምላኽ ምኣዝ ትመጽእ፧ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኸኣ፡ ንሱ፥ መንግስቲ ኣምላኽ እንሃ፡ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ፡ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እያ፡ እንሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዚብላውን የልቦን፡ ኢሉ መለሰሎም።

ሐይልን ክእለትን

መንግስቲ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ፡ ናብ ልቢ ደቀ መዛሙረቱ ምስ መጸት አብ ህይወት ደቀ መዛሙረቱ፡ ለውጢ ተራእየ፡ ንምሳሌ አብ ጰጥሮስ ዝተራእየ ለውጢ እንተ ሪኢና፡ ቅድሚ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምቅባል፡ ጰጥሮስ ሰብ ፈሪሁ ንክርስቶሰ ኪሒዱ፡ ድሕሪ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምቅባል፡ ማለት እቲ ጽሑፍ አብ ህይወት ጰጥሮስ ምስ ተፈጸመ እሙንን ተባዕን ኰይኑ ተረኺቡ። ጰጥሮስ ብርእሱ እሙን ኰይኑ ክርከብ አይከአለን ምንም እኳ ንርእሱ ዝያዳ ካልኦት ደቀ መዛሙርት ከም ዝዀነ እንተ መሰሎ። ካብ ላዕሊ ሓይሊ ተሰፋ ምስ ተቀበለ ግና ዘይክሕድ እሙን ኰይኑ ተረኽበ። አሜን።
መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዚወርድ ግና፡ ሓይሊ ኽትቅበሉ፡ ኣብ የሩሳሌምን ኣብ ኲላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኰኑኒ ኢኹም፡ በሎም።

ከምቲ ንዘሩባቤል ከምኡ ድማ
ንኹሉ አማኒ

እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዚኸውን ቃል እግዚኣብሄር እዩ፣ ብመንፈሰይ እምበር፣ ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኰነን፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት። ኣታ ዓብዪ ኸረን፣ መን ኢኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጐልጐል ክትከውን ኢኻ። ጸጋ፣ ጸጋ ንእኡ፣ እናተባህለ ኺጭደር ከሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ኼውጽኦ እዩ፣ ኢሉ ነገረኒ። ዘካ 4

ሙሴ እውን ብናይ ርእሱ ክእለትን ጥበብን ፈቲኑ ንህዝቢ እስራኤል ከድሕን፡ውጽኢቱ ግና ካብ ግብጺ ናብ መድሪ ምድያን ምህዳም ኰይኑ። ድሕሪ 40 ዓመት አብ መድሪ ምድያን ከም ጓሳ ኰይኑ ምስ ነበረ፡ ክእለቱን ጥበቡን ምስ ጠፊኤ፡ ክሳዕ ክዛረብ እኳ ድአ አይክልን እየ በለ። ሽዑ ሙሴ ብቑዕ አገልጋሊ አምላኽ ኰይኑ ተረኽበ። አብ ዘጽ33 ሙሴ ንአምላኽ ከምዚ በሎ፡ ገጽካ መሳና ዘይኸይድ እነተ ኰይኑስ ካበዚ አይተደይበና በለ፡ ብርእሱ ዝእመን ዝነበረ አብ አምላኽ ጥራይ ክእመን ጀመረ። ክርስቶስ ንደቀ መዛሙረቱ፡ ካብ ላዕሊ ሐይሊ ክሳዕ እትለብሱ ካብ የሩሳሌም ከይትወጹ በሎም። ኩሎም ቅዱሳን አብ ትምህርቲ ቤት እዮም ኔሮም፡ ማለት ናይ እምነት ትምህርቲ ቤት።


መንግስቲ አምላኽ አብ ልብናዶ ትገዝእ አላ

መንግስቲ አምላኽ አብ ልቢ ደቀ መዛሙረቱ ክትገዝእ ምስ ጀመረት፡ ሐይልን ክእለትን ረኸቡ ብዙሕ ድማ ፈረዩ፡ ናይ እምነት ገድሊ ተጋዲሎም ጉይኦም ብጽቡቅ ወድኡ። አኽሊል ዓወት ክብርን ድማ ክቅበሉ እዮም።

መን ይገዝእ አሎ አባና አብ ልብና
አንነትና ዶ ወይስ መንግስቲ አምላኽ

ክርስትያን፡ ብግሊ ኰነ ብማሕበር ደረጃ፡ ከምቲ አብ ህይወት ደቀ መዛሙረቱ ዝተራእየ ለውጢ አብ ህይወትና ክርኤ ንደሊ ኢና፡ ሐይልን ክእለትንውን ንደሊ ኢና። እዚ ሰናይ ድልየት እዚ ዝፍጸም አብ ህይወትና ብመገዲ አምላኽ ምስ ዝኽውን ጥራይ እዩ። ብሐሳብናን ብመገዲ ርእስናን ግና አይኰነን። ክርሰቶስ እዩ ሐይሊ አምላኽ ጥበብ አመላኽን። ተስፋ አምላኽ ዘበለስ ብክርስቶስ ጥራይ እዩ፡ እወን አሜንን።

ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኰነን መገድታትኩም ከኣ መገድታተይ ኣይኰነን ይብል እግዚኣብሄር
ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዚብል፡ መገድታተይ ካብ መገድታትኩም፡ ሓሳባተይ ከኣ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። ኢሳ 55
መን ይገዝእ አሎ አባይ ንዝብል ሕቶ ነፍስወከፍና ንመልሶ፡ መንግስቲ አምላኽዶ ወይስ አንነትና።
ካብ ጎይታ ዝተመሃርናዮ ጸሎትዶ ንዝክር፡ ማለት፡ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዝብል። መንግስቲ አምላኽ አብ ውሽጥናዶ አላ፡ ትገዝእዶኸ ኣላ?

መንግስቲ አምላኽ

መንግስቲ አምላኽ አብ ልብና ምስ እትገዝእ እዚ ዝስዕብ ፍሬ ይርኤ። ኢሳ 32፡15-17 መንፈስ ካብ ላዕሊ ኽሳዕ ዚከዐወና ከምዚ ኪኸውን እዩ። ሽዑ ነቲ ምድሪ በዳ ኸም ፈራዪ ሽዕበት ኪኸውን፡ እቲ ፈራዪ ሽዕበት ድማ ከም ዱር ክቑጸር እዩ፡
ሽዑ ቕንዕና ኣብ ምድሪ በዳ ኺሰፍር፡ ጽድቂውን ኣብ ፈራዪ ሽዕበት ኪነብር እዩ።
ግብሪ ጽድቅስ ሰላም፡ ፍረ ጽድቂውን ህድኣትን ደሓንን ንዘለኣለም ኪኸውን እዩ።

እቲ ኻብ ኵሉ ኣእምሮ ዚበልጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ የሱስ ኪሕልዎ እዩ። አብቲ መንግስቲ አምላኽ ዘላቶ አብኡ ሰላም አሎ።
ልብና ከምኡውን ሐሳብና ብመንግስቲ አምላኽ፡ ጥራይ እዩ ዝሕሎ።

መንግስቲ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ሰላም እያ

ብኩነታት ኰነ ብነገራት ዘይልወጥ ሰላም። እቲ ነባሪ ሰላም አብ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነበረ ምንም እኳ ጳውሎስ እንተታአስረ አብ ልቡ ግና እቲ ዘይልወጥ ሰላም ይገዝእ ኔሩ። ሰላምን ሓይሊ መንግስቲ አምላኽን ብዘመናት ኰነ ብኩነታት አይልወጥን፡ ግዝአታ ድማ ዘላአለማዊ እዩ።
ብጐይታ ዅሉ ሳዕ ተሐጐሱ፡ ደጊመ፤ ተሐጐሱ፡ እብል ኣሎኹ፡ክብል ከሎ ጳውሎስ እቲ ካብ መንግስቲ አምላኽ ዝርከብ ሐጐስ ካብ ልቡ፡ ዘይውሰድ ሐጐስ ምዃኑ አርጊጹ ይፈልጥ ኔሩ።

ግብሪ መንግስቲ አምላኽ

መንግስቲ ጎይታ መጸት፡ ጸላኢ ተሳዕረ፡ ሰብ ድማ ሐራ ኰነ ኢሳ፡61
ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እሞ፡ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ። ንስቡራት ልቢ ኽዘንን፡ ንምሩኻት ሓርነት፡ ንእሱራት ከኣ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ።ኣነ ነጋንንቲ በጻብዕ ኣምላኽ ዘውጽኦም ካብ ኰንኩ ግና፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም በጽሔት።
እቲ ሓያል ሰብ፡ ኣጽዋሩ ሒዙ ገዛኡ እንተ ሐለወ፡ ብዘሎ ጥሪቱ ደሓን ይኸውን።
ካብኡ ዚሕይል መጺኡ እንተ ሰዓሮ ግና፡ ነቲ ዚእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ፡ ነቲ ዝበዝበዞውን ይማቐሎ። ሉቃ11
እቲ ካብ ሓያል ዝሕይል ጐይታ የሱስ፡ ሐራ አውጺኡና ካብ ስልጣን ጸልማት፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን አስጊሩና፡ስም አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቆሎ 1 ንሱ ኻብ ስልጣን ጸልማት ዘውጽኣና፡ ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱውን ኣእተወና።

Posted in teaching